Norge bør sørge for at politiet og relevant helsepersonell får opplæring i Torturkonvensjonen. FNs komité mot tortur 2012 CAT/C/NOR/CO/6-7: http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/Tortur

Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 14.1.2017Fylkesmann Sør-Trøndelag, ref. 2017/247-326.1
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim

Klage på nektelse av innsyn i KEKs møtereferat av behandlingen av henvendelsen 28.2.2016

Det refereres til innsynssøknaden datert 18.10.16 i KEKs behandling av henvendelsen datert 28.2.16 send om igjen rekommandert 16.11.16. Brosjyre om KEK - St.Olavs Hospital HF opplyser «Klinisk etikkutvalg er et offentlig forvaltningsorgan og må følge de gitte føringer».

Komitelederen svar 12.12.2016 lyder slik «Komiteen viser til svar 19.2.2016 og har ikke mer å tilføye. Eventuelt fremtidige henvendelser til oss om denne saken vil bli besvart på samme måte», bekrefter at henvendelsen datert 28.2.16 er behandlet i komiteen, men gir ikke innsyn i møtereferatet.

Den 19.2.2016 ble det opplyst at KEK ikke hadde behandlet saken fordi «KEK foreløpig står bare som kopi adresse» noe henvendelsen 28.2.16 rettet på.

Videre er setningen «Vi oppfatter saken som en klage på pasientbehandling, og klager kan ikke vurderes av Klinisk etikkomite» i motstrid til tidligere leders lovnad «Vi skal se på saken» (1.11.2013) og såpass langt fra KEKs mandat at spørsmålet om ordlyden i møtereferatet av denne oppfatningen må avklares. En slik bastand avvisning å behandle pasientklager innenfor KEKs mandat er lite formålstjenlig i lys av at St. Olavs hospital er verstingen med 9 av 10 beltelegginger ikke rapportert (VG 24.4.16) i tvangspsykiatriens område som er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde».

Forøvrig er den mer enn 3 1/2 årige «behandling» en parodi av egne «Målsetninger for KEKs arbeid» (Årsmelding 2015):

 KEK har som mål å behandle alle innkomne saker på en samvittighetsfull og grundig måte

 KEK har som mål å sende svar på alle innkomne saker kun kort tid etter de har vært behandlet

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Innspill FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter:
Psykiatrisk tvangsbehandling dvs. diskriminering basert på psykososial funksjonsnedsettelse er bannlyst av FNs torturtilsyn:
http://wkeim.bplaced.net/files/FN-SP-rapport.html
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway

Vedlegg:

 1. KEKs brev 12.12.2016

 2. Begjæring av innsyn 18.10.16

 3. Krav om behandling av respekt for pasienters autonomi og respekt for pasientens integritet ved terminal sedering 28.2.2016

Oppfølging 8.3.2017: «Jeg kan ikke se at Fylkelegen har behandlet klagen over nektelse av innsyn datert 8.1.17 etter forvaltningsloven § 11a dvs. forberedet og avgjord saken uten ugrunnet opphold.»

Oppfølging 14.5.17: «Det begjæres behandling av henvendelsen datert 8.1.17 uten ugrunnet opphold (en måned).»

Svar 26.5.17: «Du har bedt om innsyn i et møtereferat, men har fått avslag på dette. Fylkesmannen er klageinstans etter offentlighetslova for vedtak i kommunalt og fylkeskommunalt organ, jf §32. Vi har imidlertid ikke myndighet til å si noe om håndtering av din henvendelse til KEK»

Rekommandert 16.11.16:

Til

Klinisk etikkomité (KEK) St. Olavs hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim, 18.10.16

Jeg kan ikke se at henvendelsen 28.2.16 "Krav om behandling av respekt for pasienters autonomi og respekt for pasientens integritet ved terminal sedering" er blitt behandlet uten ugrunnet opphold, dvs. uten å opplyse om grunnen til forsinket svar.

Hvis saken er behandlet begjæres innsyn ifølge offentlighetsloven/partsinnsyn.

(...).

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Avskaff tortur i psykiatrien: http://avskaff-tortur.tk/
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway

PS 16.11.16: Innspill til HOD:VG 24.4.16: Verst i klassen er St. Olavs hospital i Trondheim. Der ble ni av ti beltelegginger aldri rapportert til helsemyndighetene. Tvangspsykiatrien er et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde» (VG 24.11.16) derfor er det tid for gransking og «Tvangsmedisinering må forbys». Klager til FN

On 28.02.2016 16:51, Walter Keim wrote:

Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.
NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene


Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 28.2.2016


Klinisk etikkomité (KEK) St. Olavs hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Krav om behandling av respekt for pasienters autonomi og respekt for pasientens integritet ved terminal sedering

Etter anbefaling av Pasient- og brukerombud ble terminal sederingen innklaget til KEK 22.10.2013 der "respekt for pasienters autonomi og respekt for pasientens integritet" (basert på Retningslinjer for lindrende sedering til døende) blir tatt opp (2):
«Jeg referer til beskrivelse av KEK på Internet. Kan KEK hjelpe Kvinneklinikken på rett vei?»
Svaret fra KEK 1.11.2013 «Vi vil se på saken»
Den 9.11.13 ble sakens dokumenter oversendt (3) under overskrift «pasienters autonomi og integritet»:
«jeg setter pris på at KEK vil se på saken og stiller gjerne på møte for å svare på spørsmål utover klagene datert 23.10. og 31.10.2013. Et brev med vanlig post er også underveis.»
Da det kom ingen svar ble det 3.10.2015 (4) krevt en begrunnelse:
«jeg referer til denne melding av uønskete hendelser: http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html og kan ikke se at KEK har innfridd sin lovnad å behandle den. 
Derfor begjæres en begrunnelse.»
Etter innsynsbegjæringer 27.10.2015 og 24.11.2015 ser jeg med forbauselse i møtereferatene at KEK ikke behandlet saken fordi «KEK foreløpig står bare som kopi adresse». Videre påstås «Innmelder har fått tilbakemelding om at KEK vil vurdere å se på saken når den er ferdig hos Fylkesmannen». Jeg har ikke mottat slik informasjon. Det opplyses feilaktig «at saken er hovedsaklig knyttet til medisinsk behandling». Klage til KEK dreier seg om «pasienters autonomi og integritet»
Det er total uforstålig at forløpet ble så feiltolket og falsk framstilt i komiteen. Da forutsetningene ikke stemmer er KEKs beslutning ikke å behandle saken ugyldig.
Derfor kreves behandling og blir saken oversendt på nytt nå med KEK som mottager/adressat.
Ifølge legejournalen ble det utført en terminal sedering i en avdeling som har ingen rutiner for sedering. Dette framstår ifølge legejournalen som tvangsmedisinering («var nødt til») (1).
En smertefri pasient som kritiserte legen pga. livsnødvendig operasjon å stoppe dødelige blødninger ble nektet ble brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med anestesimidlet midazolam i strid med RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk – 2001) dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. Pasientens totale avvisning av beroligende er dokumentert i journalen. En helt unødvendig umenneskelig grusom død både for pasienten og pårørende, som ødela et siste farvel.
Fratagelsen av bevisstheten «preventivt» 18.9.13 ca. kl. 14.30 med en bolusdose av anestesimiddel Midazolam er i et spenningsforhold til straffeloven. I legejournalen (skrevet 20.9.13 «var nødt til») fremstår denne «terminale sedering» som tvangsbehandling. Den angitte indikasjonen «urolig, agitert og forvirret» kan ikke rettferdiggjøre sederingen. Tvangsmedisinering bør forbys iølge FNs torturtilsyn. FN komite mot tortur og annen umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering er forbudt med lov og krav om sikring av informasjon 1:
(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...
(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”
At Fylkeslegen antar stilltiende samtykke passer allerede ikke og blir absurd når den dokumenterte motstanden (totalt avvisning av beroligende, 16.9.13: Legen «Hun er helt refraktær å motta beroligende medisin», sykepleier: «Pasienten vil ikke ha beroligende medikamenter», «ville ringe politiet og 113») tas i betraktning.
Dessverre synes tilsynet av FylkeslegenHelsetilsynet og Sivilombudsmannen fraværende og i et spenningsforhold til ”(d)et normative utgangspunktet for helselovgivningen (…) at mennesket er autonomt og verdig. Dette er stadfestet gjennom internasjonale menneskerettighetsdokumenter, og er i nasjonal rett kommet til uttrykk først og fremst gjennom pasientrettighetsloven.” (vedlegg B: NOU 2011: 9. Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Del 1. Bakgrunnskunnskap 4.1 Pasientrettighetslovens samtykkebestemmelser).
At pasientselvbestemmelse krenkes (4) ga grunn til en bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat i sin paraksis og lovverk umenneskelig behandling og tortur? (5) og ble tatt opp i en skyggerapport til FN inkludert KEKs befatning (6).
Kunne tenkt meg å spørre: "Er det lov å reservere seg mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og (tvangs-)behandling"?
Walter Keim
Referanser:
 1. Legejournal og sykepleiernotatene (sendes med vanlig post)
 2. 22.10.13 pliktbrudd jfr. Pasient- og brukerrettighetslovens § 7-4; pasienters autonomi og integritet: http://wkeim.bplaced.net/files/131022kek.html
 3. 9.11.13: Pliktbrudd jfr. Pasient- og brukerrettighetslovens § 7-4, melding av uønskete hendelser i St Olavs Hospital: http://wkeim.bplaced.net/files/131109kek.html
 4. 3.10.15: Krav om begrunnelse. http://wkeim.bplaced.net/files/150310kek.html
 5. Samlet framstilling av klagen: http://wkeim.bplaced.net/files/sammenfatning.html
 6. Fylkeslegens nivåløse kameraderivedtak krenker pasientselvbestemmelse og menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/files/fylkeslegen_resultat.html
 7. Er pasientselvbestemmelse og menneskerettigheter virkeliggjort?: http://wkeim.bplaced.net/files/Aapen_brev_selvbestemmelse.html
 8. Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_Solberg.html
 9. Utkast av skyggerapport til FNs CRPD komite: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig umenneskelig, grusom behandling og legitimerer tortur? (med KEK): http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html


--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities
1Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html