Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene


Walter Keim

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 28.2.2016


Klinisk etikkomité (KEK) St. Olavs hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Uønskete hendelser: Krav om behandling av respekt for pasienters autonomi og integritet ved terminal sedering

Etter anbefaling av Pasient- og brukerombud ble terminal sederingen innklaget til KEK 22.10.2013 der "respekt for pasienters autonomi og respekt for pasientens integritet" (basert på Retningslinjer for lindrende sedering til døende) blir tatt opp (2):

«Jeg referer til beskrivelse av KEK på Internet. Kan KEK hjelpe Kvinneklinikken på rett vei?»

Svaret fra KEK 1.11.2013 «Vi vil se på saken».

Den 9.11.13 og 11.11.13 ble sakens dokumenter oversendt (3) under overskrift «pasienters autonomi og integritet»:

«jeg setter pris på at KEK vil se på saken og stiller gjerne på møte for å svare på spørsmål utover klagene datert 23.10. og 31.10.2013. Et brev med vanlig post er også underveis.»

I vedlegget datert 23.10,2013 ble følgende uønskete hendelser tatt opp:

1. Sedering uten indikasjon og uten samtykket. Pårørende, som har et slags vetorett i tilfelle samtykketkompetanse bestrides, var ikke informert på forhånd.

2. Sederingen ble startet opp 18.9.13 men først journalført 20.9.13 etter at jeg spurte anestesilegen om grunnen og hva dem holder på med.

3. Anestesilegen som startet opp sederingen hadde ingen kontakt med avdelingen (som har ingen kompetanse på sedering) om gjennomføringen

4. Pasient ble nektet vaktlege 16.9., da "vaktlegen sover". Måtte ringe 113. En meget diplomatisk formulert tilførsel til legejournalen ble nektet tilføyet journalen.

5. Innsyn i hele pasientjournal ble nektet i mer enn en måned, selv om det 30.9.2013 ble gjort oppmerksom at Svilombudsmann sier 1 til 3 dager.

6. Pasientjournal ble opprettet 2001. Det spørs om St. Olavs Hospital har dispensasjon om å videreføre "Legejournalen" og "Sykepleienotatene" separat.

Da det kom ingen svar ble det 3.10.2015 (4) krevt en begrunnelse:

«jeg referer til denne melding av uønskete hendelser: http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html og kan ikke se at KEK har innfridd sin lovnad å behandle den.
Derfor begjæres en begrunnelse.»

Etter innsynsbegjæringer 27.10.2015 og klage til overordnet forvaltningsorgan 24.11.2015 nektet KEK innsyn i 5 måneder. Nå ser jeg med forbauselse i møtereferatene at KEK ikke behandlet saken fordi «KEK foreløpig står bare som kopi adresse». Videre påstås «Innmelder har fått tilbakemelding om at KEK vil vurdere å se på saken når den er ferdig hos Fylkesmannen». Jeg har ikke mottat slik informasjon fra KEK. Det opplyses feilaktig «at saken er hovedsaklig knyttet til medisinsk behandling». Klage til KEK dreier seg om «pasienters autonomi og integritet».

Det er total uforstålig at forløpet ble så feiltolket og falsk framstilt. Da forutsetningene ikke stemmer er KEKs beslutning ikke å behandle saken ugyldig.

Derfor kreves behandling og blir saken oversendt på nytt nå med KEK som mottager/adressat på alle brev.

Ifølge legejournalen ble det utført en terminal sedering i en avdeling som har ingen rutiner for sedering. Dette framstår ifølge legejournalen som tvangsmedisinering («var nødt til») (1).

En smertefri pasient som kritiserte legen pga. livsnødvendig operasjon å stoppe dødelige blødninger ble nektet ble brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med anestesimidlet midazolam i strid med RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk – 2001) dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. Pasientens totale avvisning av beroligende er dokumentert i journalen. En helt unødvendig umenneskelig grusom død både for pasienten og pårørende, som ødela et siste farvel.

Kirurgi bler nektet fordi «hun ikke kan få narkose» pga. pusteproblemer. Så ble hun sedert med anestesimiddel midazolam som hun overlevde i 2 døgn, som viser at hun hadde rett at hun ville overleve operasjonen.

Fratagelsen av bevisstheten «preventivt» 18.9.13 ca. kl. 14.30 med en bolusdose av anestesimiddel Midazolam er i et spenningsforhold til straffeloven. I legejournalen (skrevet 20.9.13 «var nødt til») fremstår denne «terminale sedering» som tvangsbehandling. Den angitte indikasjonen «urolig, agitert og forvirret» kan ikke rettferdiggjøre sederingen. FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 1 manifesterer selvbestemmelse som en grunnleggende menneskerettighet, og pålegger staten en plikt til å respektere denne retten. Slik samtykkekravet er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2 samsvarer det med denne retten til selvbestemmelse. Tvangsmedisinering bør forbys iølge FNs torturtilsyn. FN komite mot tortur og annen umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering er forbudt med lov og krav om sikring av informasjon 1:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Det mangler nødvendige vedtak for både tvangsmedisinering og nektelse av livsreddende operasjon. Videre mangler vedtak for å holde henne tilbake mot hennes vilje til fordel for Øye helsehus som har rutiner for sedering. Terminal sedering forkortet livet, da døden intraff som følge av pusteproblemer forårsaket av anestesimiddel midazolam.

At Fylkeslegen antar stilltiende samtykke passer allerede ikke og blir absurd når den dokumenterte motstanden (totalt avvisning av beroligende, 16.9.13: Legen «Hun er helt refraktær å motta beroligende medisin», sykepleier: «Pasienten vil ikke ha beroligende medikamenter», «ville ringe politiet og 113») tas i betraktning.

Dessverre synes tilsynet av Fylkeslegen, Helsetilsynet og Sivilombudsmannen fraværende og i et spenningsforhold til ”(d)et normative utgangspunktet for helselovgivningen (…) at mennesket er autonomt og verdig. Dette er stadfestet gjennom internasjonale menneskerettighetsdokumenter, og er i nasjonal rett kommet til uttrykk først og fremst gjennom pasientrettighetsloven.” (vedlegg B: NOU 2011: 9. Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Del 1. Bakgrunnskunnskap 4.1 Pasientrettighetslovens samtykkebestemmelser).

At pasientselvbestemmelse krenkes (4) ga grunn til en bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat i sin paraksis og lovverk umenneskelig behandling og tortur? (5) og ble tatt opp i en skyggerapport til FN inkludert KEKs befatning (6).

Kunne tenkt meg å spørre: "Er det lov å reservere seg mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og (tvangs-)behandling"?

Walter Keim

Svar: 12.12.2016 avslutter KEK saken med følgende merkelige svar: «Vi oppfatter saken som en klage på pasientbehandling, og klager kan ikke vurderes av Klinisk etikkomite.»

Referanser, der KEK er adressat:

  1. Legejournal og sykepleiernotatene (sendes med vanlig post)

  2. 22.10.13 pliktbrudd jfr. Pasient- og brukerrettighetslovens § 7-4; pasienters autonomi og integritet: http://wkeim.bplaced.net/files/131022kek.html

  3. 9.11.13: Pliktbrudd jfr. Pasient- og brukerrettighetslovens § 7-4, melding av uønskete hendelser i St Olavs Hospital: http://wkeim.bplaced.net/files/131109kek.html

  4. 3.10.15: Krav om begrunnelse. http://wkeim.bplaced.net/files/150310kek.html

  5. Samlet framstilling av klagen: http://wkeim.bplaced.net/files/sammenfatning.html

  6. Fylkeslegens nivåløse kameraderivedtak krenker pasientselvbestemmelse og menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/files/fylkeslegen_resultat.html

  7. Åpent brev til KEK: Er pasientselvbestemmelse og menneskerettigheter virkeliggjort?: http://wkeim.bplaced.net/files/Aapen_brev_selvbestemmelse.html

  8. Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_Solberg.html

  9. Utkast av skyggerapport til FNs CRPD komite: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig, grusom behandling og legitimerer tortur? (med KEK): http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital: http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]1http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/NOR/QPR/8&Lang=en