Leserbrev, debatt, kronikk:

Regjeringen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 22.10.2015

Åpent brev til Stortinget

Helsedepartement underslo Helsedirektoratets råd og utnyttet Stortingets handlingslammelse over 15 år når det gjelder tvang i psykiatrien

Statsbudsjettet som er fremlagt for 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) omhandler «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» side 110 - 111, kap. 734 post 21 og 72 og foreslår en videreføring.
Men det underslås «at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang». Allikevel foreslås den feilslåtte strategien videreført og forslaget å revidere tvangslovgivningen og medikamentell vedlikeholdsbehandling nevnes ikke. Her svikter HOD:
til fordel for en byråkrati på tomgang som viderefører Helsedepartementets 9-årige kamp mot pasientenes menneskerettigheter, selv om det er dokumenter at langtidsmedisinering med antipsykotia er veldig skadelig (5). Pasientene opplever ikke mindre tvang.
Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).
The Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.»

Helsedirektoratet skriver i rapporten om vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» sier på side 22: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.
På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt
ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven.  Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.» (se side 22: http://wkeim.bplaced.net/files/12-9562-61_Vedlegg_HOD-rapportering-juli-2015_12880570_8_1-1.pdf ). HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.

Norge har som 130. stat ratifisert FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Å vente så lenge er allerede pinlig. I tillegg er reservasjonen konvensjonsstridig (se Disability Advocacy Center (MDAC) sin legal opinion). Ikke bare CRPD komiteen, men 4 andre FN komiteer kritiserer Norge: CRPD gir ikke selvbestemmelse som særrettighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men fjerner den diskriminering at selvbestemmelsen som gjelder alle var fratatt.

Det har kommet så langt at Torturkomiteen ordlegger seg slik i sine spørsmål 2015 til Norge angående tvangsmedisinering:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Først skal resultatet av HODs 9 årige kamp mot menneskerettighetene for folk med nedsatt psykososial funksjonsevne beskrives. Videre framstilles forskningsbaserte resultater, som dokumenterer skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika.


HODs benektelse av at staten bryter menneskerettighetene

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur og umenneskelig behandling spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt ignorert og satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget (2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Det var tverrpolitisk enighet om å redusere tvang.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge ratifiserte som 130. stat markerer et paradigmeskifte og skal motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt psykososial funksjonsevne.

Helsedirektoratet har i juli 2015 pga. CRPD foreslått en revisjon av lovgivningen (side 22) som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling». Dette er blitt unntatt offentlighet av HOD. Et medlem av rettighetsutvalget er blitt nektet innsyn av Kongen i statsråd.

Forsking dokumenter at langtidsbehandling med antipsykotika er veldig skadelig

Hvordan har helsevesenet anvendt sin makt "å hjelpe med tvang?":

TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Hvor er psykiatriens oppgjør med egen grusom historie?

Psykiatriens vitenskapelige forankring er ikke overbevisende. Som Rosenhans eksperiment «On being sane in insane places» overbevisende dokumenterer kan klinisk praksis ikke skille mellom friske og sinnssyke pasienter. Diagnosene er ikke (reliable”) pålitelig.

Det er aldri blitt vitenskapelig vist at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (2014: Council of Evidence-based Psychiatry) blir det nå gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det har vært kjent blant forskere i lang tid at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsstudie 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp med 50% som kommer tilbake etter 15 år til jobb, sammenliknet med 5% under medikamentell behandling (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randomiserte studie replikerte resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. «Open dialogue» terapi metode (Jaakko Seikkula) bruker minimal medisinering og har ca 80% bedring. Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder "antipsykotisk" psykofarmaka så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain»se også Andersen et al 2011) har gjort at forutsetningen om «generally acknowledged medical standards» ikke kan gjøres gjeldende for å rettferdiggjøre tvang. Reduksjonen av hjernevolum pga. langvarig bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Under ingen omstendigheter har psykiatrien legitimitet å sette menneskerettigheter til side. For å unngå at vel menende formyndere blir grusom og umenneskelige må tvangsmedisinering forbys med lovgivning. Ikke bare FN men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) skriver P. Gøtzsche: Psykiatrien «nægter at se de skader, de forvolder, selv når beviserne er overvældende. Endvidere har de forenet sig omkring en række myter og misforståelser, som de hårdnakket forsvarer, men som er meget skadelige for patienterne.

Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse.»

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri ikke meddelt pasientene og satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene.

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Det er altså ikke nok at tvang er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Det eneste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys.

Dette er til syvende og sist Stortingets ansvar, som var handlingslammet i 15 år. Derfor oppfordres Stortinget å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling som langvarig tvangsmedisinering som skader helsen til pasientene alvorlig.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities


Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  5. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene: http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]Harrow-recovery.jpg

Harrow-recovery