Subject: Staten legitimerer umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 27.08.2015 18:57

To: "kristin.hogdahl nchr.uio.no Nasjonal institusjon for menneskerettigheter" <kristin.hogdahl@nchr.uio.no>
"Cecilie Ostensen domstol.no, styrelder NI menneskerettigheter" <cecilie.ostensen@domstol.no>

CC: "We Shall Overcome (WSO)", Borgerrettsstiftelsen Stopp diskrimineringen, "post aurora-stotteforening.no tvang", "info@amnesty.de", Norsk Pasientforening ombud, sivilombudsmann forebygging mot tortur, Den_norske_Helsingforskomitee (menneskerettigheter) <nhc@nhc.no>, Menneskerettsalliansen, atlas-alliansen.no,


Jeg referer til rapporten av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter om grusom, nedverdigende eller umenneskelig behandling av hjemløse i Oslo.
Her synes det hovedsaklig praksis som er problemet.
Når det gjelder folk med psykiske problemer er det både praksis og lovverket: Norge bryter menneskerettigheter (LDO).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.
Dessverre har disse menneskerettskrenkelsene ikke blitt fulgt opp tilstrekkelig. Derfor opfordres Nasjonal institusjon for menneskerettigheter å styrke sin innsats på dette område.

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 16.8.2015

Årsmeldingen 2016 fra den Nasjonale (Norske) institusjonen for menneskerettigheter tar opp tvang i helsevesenet fra side 92

Åpent brev til UD, SMK, HOD og BLD, som har ansvar for FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), SOM forebyggingsenhet mot tortur

Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffetI tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur og umenneskelig behandling spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

Domstolene følger regjeringsadvokatens påstander og setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side (5).

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Siste gang Stortinget diskuterte saken 2010, var det tverrpolitisk enighet om å redusere tvang.

Helsedirektoratet har i juli 2015 foreslått en revisjon av lovgivningen som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling». Nå ligger ballen å gjennomføre tilpasningen av lovverket hos helseministeren.

Hvordan har helsevesenet anvendt sin makt "å hjelpe med tvang?":

TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Hvor er psykiatriens oppgjør med egen grusom historie?

Psykiatriens vitenskapelige forankring er ikke overbevisende. Som Rosenhans eksperiment «On being sane in insane places» overbevisende dokumenterer kan klinisk praksis ikke skille mellom friske og sinnssyke pasienter. Diagnosene er ikke (reliable”) pålitelig.

Det er aldri blitt vitenskapelig vist at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (2014: Council of Evidence-based Psychiatry) blir det nå gjort et forsøk å stillepsykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det har vært kjent blant forskere i lang tid at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsstudie 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp: 50 % ble vesentlig bedre mens bare 5% med langtidsmedisinering (Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder "antipsykotisk" psykofarmaka så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain»se også Andersen et al 2011) har gjort at forutsetningen om «generally acknowledged medical standards» ikke kan gjøres gjeldende for å rettferdiggjøre tvang. Reduksjonen av hjernevolum pga. langvarig bruk av bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Under ingen omstendigheter har psykiatrien legitimitet å sette menneskerettigheter til side. For å unngå at vel menende formyndere blir til torturister og umenneskelige behandlere må tvangsmedisinering forbys med lovgivning. Ikke bare FN men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) skriver P. Gøtzsche: Psykiatrien «nægter at se de skader, de forvolder, selv når beviserne er overvældende. Endvidere har de forenet sig omkring en række myter og misforståelser, som de hårdnakket forsvarer, men som er meget skadelige for patienterne. Nogle af de værste, som jeg skal aflive i denne bog, er:

Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse.»

Det er altså ikke nok at det er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri ikke meddelt pasientene og satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene. Det eneste forsvarlige er derfor at tvangsmedisinering forbys.

Walter Keim


Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  5. Domstolene setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side: http://wkeim.bplaced.net/files/dommer_tvang.html

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Global Right to Information Rating Map: http://wkeim.bplaced.net/RTI-Rating.htm
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities
FNs komité mot tortur spør Norge: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?
http://wkeim.bplaced.net/files/150614hod.html
Norges folkerettslige forpliktelse å fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html