Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 18.9.2016

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299 Sentrum
0103 Oslo

Kopi: Pasientorganisasjoner, Menneskerettsorganisasjoner, Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp, partier på Stortinget

NIMs Årbok 2015 mangler vesentlig informasjon om folkerettslige forpliktelser å redusere og fjerne tvang i psykiatrien

«Målet for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette krever et faglig solid kunnskapsgrunnlag. Vi legger derfor stor vekt på systematisk og etterprøvbar overvåking av Norges menneskerettslige forpliktelser.» «Det gis en oversikt over nye traktater, pågående ratifiseringsprosesser, internasjonal overvåking av Norge samt uttalelser fra internasjonale tilsynsorganer (...)»

LDOs rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast (CRPD 2015): Noe av det vanskeligste i den norske likestillingsdebatten er å anerkjenne diskriminerings- og likestillingsutfordringene for mennesker med nedsatt funksjonsevne» dvs. tvang i psykiatrien.

Klarer NIMs årsbok 2015 denne vanskelige utfordringen?

LDOs rapport «Bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter» ordlegger seg slik:

Hvordan er det mulig å skrive en rapport om menneskerettigheter og unnlate å ta LDOs rapport med?

Selv om Europarådet sin kommissær, kommer til orde, kan jeg ikke se at 5 FN komiteer (3), Mental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (LDO) som er tilsynet for CRPD, helsedirektoratet, skyggerapporti rergi av FFO og Erfaringkompetanse (toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling er med. Videre lever formen ikke opp til at LDO uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter (2013)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)».

Riktignok er myndighetenes «Norges første rapport til CRPD-komiteen» som benekter menneskerettsbrudd nevnt men uten LDOs og sivilsamfunnets skyggerapport i regi av FFO som er kritisk. Rapporten om vurdering av individualklagen for CRPD antyder i forsiktige formuleringer utfordringene, men at 5 FN komiteer har kritisert Norges utstrakte bruk av tvang i psykiatrien kan jeg ikke finne.

Disse tilbakemeldingene er offentlig tilgjengelig og veldig godt kjent hos en av forfattere Petter F. Wille som forsvarte Norges menneskerettsbrudd som talsmann for Norge i FN. Når Petter F. Wille er nå ansatt som direktør i NIM er det en ny rolle som krever en annen tilnærming og perspektiv, da NIMs rolle er ikke å benekte og fortie menneskerettsbrudd men «hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettigheten», «menneskerettslig perspektiv» og «overvåking av Norges menneskerettslige forpliktelser».

Sivilt samfunn, menneskerettsorganisasjoner, pasientorganisasjoner og partier oppfordres å hjelpe NIM på rett vei.

Etter fattig evne har jeg gjort følgende og kommer til slutt med visjonære forslag:

Brevet til helseministeren 07.03.2015 «lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov» forble ubesvart. Spørsmål «Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?» til mange departementer ble besvart av Utenriksdepartementet og Justisdepartementet med å henvise til Helsedepartementets ansvar. Helsedepartementet betegner tvang som omsorg. Dette ga grunn til bekymringsmeldingen til statsminister Solberg: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur?

Derfor kom 16.6.2015 kampanjen Norge må respektere rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne (“Make Norway respect rights of persons with psykososial disabilities).

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som forbyr diskriminerende unødvendig tvang mot personer med nedsatt psykososialt funksjonsevne ble ratifisert av Norge 2013 som 130. stat.

Departementet var i Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) kapittel 8.4.6. av den oppfatning at et strengt faglig forsvarlighetskriterium, krav om grundige forundersøkelser og et krav om «stor sannsynlighet» for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt, ville sikre mot overtredelse av EMK artikkel 3.

Derfor synes det på sin plass med et opprop:
Avskaff tortur i psykiatrien

Det kreves at lover som legitimerer psykiatrisk tvangsbehandling (f. eks. lov om psykisk helsevern) avskaffes på basis av:

Bindende forhåndserklæringer med reservasjon mot psykiatrisk tvang (psykiatrisk testament) kan være et første skritt (1).

Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (2).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur (CAT/C/NOR/QPR/8) spør i 2015 som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov? Hvordan sikres informasjon?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

I General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt om tvang i psykiatrien:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

Når man ser til framtiden kan det lyttes til WSO, CRPD Committee, 30. mars 2015 for å bøte på menneskerettskrenkelsene:

Underskriv en underskriftskampanje: https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway

Svar 19.9.2016:

Vi viser til din e-post 18. september 2016, vedrørende NIMs årbok for 2015.

Tvang i psykiatrien er et viktig tema som NIM arbeider aktivt med. Vi takker for nyttige innspill og synspunkter.

Med vennlig hilsen,XXX

Seniorrådgiver

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheterReplikk til svaret, 20.9.2016:

Takk for svaret. Ser frem til resultatet av aktiv arbeid med tvang i psykiatrien og Årbok 2016.

Mvh

--

Walter Keim

Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no

Avskaff tortur i psykiatrien: http://avskaff-tortur.tk/Vedlegg:

  1. Psychiatric Advance Directives: http://psychrights.org/Countries/AdvanceDirectives.htm

  2. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html, http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html[Pasientrettigheter] [Alle leserbrev]