Klinisk etikkomité (KEK) St Olavs Hospital

Klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital skal bidra til å sikre kvalitet i arbeidet med etiske spørsmål. Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet ved alle helseforetakene i Norge. Komitéen skal bidra med kvalitetssikring i etiske spørsmål.

Mandatet er tilpasset felles nasjonalt mandat for Kliniske etikk-komitéer:

Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling

Bidra til bevissthet om og implementering av St. Olavs kjerneverdier

Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten

En smertefri pasient som kritiserte legen pga. livsnødvendig operasjon å stoppe dødelige blødninger ble nektet ble brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med anestesimidlet midazolam med uhjemlet tvang i strid med RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk – 2001) dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. Pasientens totale avvisning av beroligende er dokumentert i journalen. En helt unødvendig umenneskelig grusom død både for pasienten og pårørende, som ødela et siste farvel.

Fratagelsen av bevisstheten «preventivt» 18.9.13 ca. kl. 14.30 med en bolusdose av anestesimiddel Midazolam er i et spenningsforhold til straffeloven. I legejournalen (skrevet 20.9.13 «var nødt til») fremstår denne «terminale sedering» (legejournal 18.9.13) som tvangsmedisinering. Den angitte indikasjonen «urolig, agitert og forvirret» kan ikke rettferdiggjøre sederingen til bevisstløshet. Tvangsmedisinering bør forbys ifølge FNs torturtilsyn, selv om det skulle foreligge et legevedtak. Jeg har lært av mine foreldre at pasienten bestemmer og har det siste ordet. I lys av internasjonale menneskerettigheten er det derfor svært kritikkverdig at et vedtak om tvangsmedisinering mangler, selv om leger skulle ansee et vedtak som overflødig byråkrati.

Saken reiser spørsmål om bl. a. pasientautonomi, pasientintegritet og selvbestemmelse og ble derfor brakt inn til KEK. Først kom svaret at komiteen vil «se på saken». KEK nektet innsyn i behandlingen i 5 måneder. Så kom det for dagen at saken ble ikke behandlet der fordi komiteen feilaktig gikk ut ifra at klagen bare ble sendt som kopi.

12.12.2016 avslutter KEK saken med følgende merkelige svar: «Vi oppfatter saken som en klage på pasientbehandling, og klager kan ikke vurderes av Klinisk etikkomite.» Støtter KEK seg på at Fylkeslegen diktet opp stilltiende samtykke?

Bidrar Klinisk etikkomité (KEK) St Olavs Hospital med kvalitetssikring i etiske spørsmål?[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]