Subject: Regjeringen svikter: Når skal Stortinget forby helseskadelig tvangsmedisinering som anses som tortur av FN?

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 26.10.2016 15:13

To: Statsråd_Helse-_og_omsorgsdepartementet <postmottak@hod.dep.no>

CC: "Enersen, Anniken" <anniken.enersen@mfa.no>, "Jakhelln, Lajla Brandt" <Lajla.Brandt.Jakhelln@mfa.no>, Raustol, Mattis <Mattis.Raustol@mfa.no>, Høgseth, Thomas_Bruusgaard <Thomas.Bruusgaard.Hogseth@mfa.no>, Bent_Høie Helseminister <bho@hod.dep.no>, Berit Vegheim Stopp Diskrimineringen tvang <berit.vegheim@getmail.no>, Petter.Wille Direktør_NHRI menneskerettigheter <Petter.Wille@nhri.no>, "ZN @aftenposten.no" <sverre.amundsen@aftenposten.no>, debatt@aftenposten.no

BCC: "Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, tvang" <info@nhri.no>Til
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ref: 2015/5816

Det refereres til Utenriksdepartementets anbefaling å henvende meg til HOD som rett adressat at regjeringen svikter mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse.

Jeg ser fram til HODs tiltak å gjenopprette Statens internasjonale anseelse uten at Stortinget må gripe inn.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Avskaff tortur i psykiatrien: http://avskaff-tortur.tk/
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway

Svar 16.2.17: Rettsikkerhet_i_psykisk_helsevern-Helseskadelig_tvangsmedisinering

On 26.10.2016 13:16, Enersen, Anniken wrote:

Kjære Walter Keim,

Utenriksdepartementet takker for din hevendelse. Du berører i din henvendelse et område som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og  vi ber deg rette din henvendelse til HOD som rette adressat.

Mvh

Anniken Enersen

Anniken Enersen

Seniorrådgiver/ Senior Adviser
Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Seksjon for menneskerettigheter og demokrati/ Section for human rights and democracy
www - Facebook - Twitter - Instagram

 

Fra: Walter Keim <wake@online.no>
Dato: 25. oktober 2016 kl. 09.54.22 CEST
Til: Marit Berger Røsland (H), statssekretær i Utenriksdepartementet, CRPD <marit.berger.rosland@mfa.no>
Kopi: Berit Vegheim Stopp Diskrimineringen tvang <berit.vegheim@getmail.no>
Emne: Regjeringen svikter: Når skal Stortinget forby helseskadelig tvangsmedisinering som er bannlyst av FNs torturtilsyn?

Det refereres til artikkelen "Vi prioriterer menneskerettigheter" der FNs CRPD komite diskretiteres, da "Halvparten av komitémedlemmene jobber for organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser og framstår derfor ikke nødvendigvis som uavhengige".
Artikkelen påstår å være et svar til "Myten om Norge som foregangsland på menneskerettigheter" fra Berit Vegheim i Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen der det begrunnes med fakta at "norske myndigheters opptreden i FN, (er av) en arroganse som vi tror de færreste i Norge er klar over."
Både Aftenpostens leder og Najonal Institusjon for menneskerettigheter anbefaler at Norge ratifiserer individuell klagerett til FN.
Når Statssekretær i Utenriksdepartementet henviser til andre stater "med tilsvarende lovverk" må det påpekes at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa.

5 FN komiteer (3), Europarådet sin kommissærMental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (LDO), helsedirektoratetskyggerapporti regi av FFO og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. LDO uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter (2013)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)».

Regjeringen har drenert og sabotert rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne i 10 år og først ratifisert CRPD 2013 som 130. stat.


Derfor ble Stortinget bedt å gripe inn å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funkdsonsevne:-------- Forwarded Message --------

Subject:

Når skal Stortinget forby helseskadelig tvangsmedisinering som ble foreslått av FNs torturtilsyn

Date:

Tue, 18 Oct 2016 11:36:19 +0200

From:

Walter Keim <wake@online.no>

To:

Paneldeltagere Seminar 19. oktober 2016 - Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevernTil
Paneldeltagere Seminar 19. oktober 2016 - Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern


Referer til din deltagelse i panel til Seminar 19. oktober 2016 - Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse https://www.sivilombudsmannen.no/foredrag/rettssikkerhetsgarantier-psykisk-helsevern/

Spørsmålet mitt er: Finnes det et bedre forslag og en bedre adressat for å skape rettssikkerhet angående tvangsmedisinering?

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Når skal Stortinget forby helseskadelig tvangsmedisinering som ble foreslått av FNs torturtilsyn

Date:

Sun, 16 Oct 2016 10:02:44 +0200

From:

Walter Keim <wake@online.no>

To:

Helse- og omsorgskomiteen

CC:

Paneldeltagere Seminar 19. oktober 2016 - Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern

 

Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 16.10.2016

Åpent brev til Helse- og omsorgskomiteen

Kopi: Stortingets partigrupper, Pasientorganisasjoner, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), Menneskerettsorganisasjoner

Når skal Stortinget forby helseskadelig tvangsmedisinering som ble foreslått av FNs torturtilsyn?

Brevet til helseministeren 07.03.2015 «lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov» forble ubesvart. Dette ga grunn til bekymringsmeldingen til statsminister Solberg: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur?

Etter avsløringer om kritikkverdige forhold i tvangspsykiatrien VG kom Stortinget på banen. Venstre foreslo med god grunn i Dokument 8:90 S (2015-2016) et «Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren» pga. «dramatisk høy tvangsbruk» og manglende registrering. Ruth Grung (A) stilte 13.6.2016 skriftlig spørsmål om tvang i psykiatrien.

Helseministeren kom 17.6.2016 med følgende resultat og svar:

· Prop. 147 L (2015–2016): "Endringer i psykisk helsevernloven". Ikke pynt på tvang, fjern diskriminerende tvang

· Nedsettelse av tvangslovutvalget: Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som forbyr diskriminerende unødvendig tvang mot personer med nedsatt psykososialt funksjonsevne ble ratifisert av Norge 2013 som 130. stat. Dessverre er endringene i psykisk helsevernloven basert på Paulsrud utvalget fra 2011 og tillater fremdeles tvangsmedisinering og tortur.

Departementet var i Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) kapittel 8.4.6. av den oppfatning at et strengt faglig forsvarlighetskriterium, krav om grundige forundersøkelser og et krav om «stor sannsynlighet» for at tvangsbehandlingen ville ha en positiv effekt, ville sikre mot overtredelse av EMK artikkel 3. Paulsrudutvalget utvannet sannsynlighetskravet og mente at gjeldende lovgivings krav om «stor sannsynlighet» for vesentlige positive behandlingseffekter (sikre vesentlig bedring eller hindre vesentlig helseskade el. forverring), kap 14.2.6. er urealistisk strengt. Dermed blir den nåværende lovstridige praksis som tilsidesetter krav til «stor sannsynlighet» legalisert.

Tvangsutvalget skal levere sin rapport 1. september 2018. Sammensetningen tilsier at det er ikke å vente at tvangsmedisinering avskaffes, veldig optimistisk sett kan bare en dissens med denne innhold påregnes.

Derfor synes det at tiltakene er utilstrekkelig: 
Forby tvangsmedisinering i psykiatrien for å avskaffe tortur i psykiatrien

På basis av evidens på symptomlindring, dokumentasjon av langtidsvirkningene sett i et juridisk og menneskerettslig perspektiv kan oppsummeres slik:

· Det har aldri blitt dokumentert evidens for at lang tids tvangsmedisinering bidrar til «recovery» (tilfriskning/bedring)

· Basert på den evidens for symptomlindring i Paulsrud utvalget inneholder er den nåværende tvangsmedisinering ifølge Kjetil Lund ulovlig, da nødvendig sannsynlighet for bedring mangler (Vedlegg A)

· Nyere forskning (Council of Evidence-based Psychiatry) viser at langtidsbehandling med antipsykotika reduserer recovery dramatisk og er helseskadelig

· Norges folkerettslige forpliktelser tilsier at tvangsmedisinering forbys som tortur

· Det er uetisk å praktisere potensial helseskadelig, ulovlig tvangsmedisinering som bør forbys ifølge FNs torturtilsyn

· For å få psykiatrien på riktige siden av loven, oppfylle menneskerettslige forpliktelser og å hindre pasientskade er derfor et forbud av tvangsbehandling neste skritt.

Diskusjonen av medisinfrie tilbud viste hvor viktig og nyttig medisinfrie alternativer er (1).

Martin Harrows langtidsstudie viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie replikerte resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6%. med antipsykotika Det er denne virkeligheten pasientene møter: 95% av pasientene oppnår ikke "recovery" dvs. blir ikke frisk i det lange løp. Å ta bort medisinene 10-dobbler recovery (tilfriskning/bedring). Finland Open Dialogue er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk. Resultatene viser ca. 80% recovery. Medisinfri behandling kan dokumentere evidens for vesentlig bedre resultaterRøssberg underslår i hans svar helseskadene ved langtidsbehandling. Det må være frivillig informert samtykke å få fordelen av akutt symptomlindring som muligens betales med helseskade i det lange løp. Pasienter ønsker å bli frisk ikke medikamentslaver.

Norge har så langt den høyeste bruk av tvang i Europa (2). For å opprettholde vrangforestillingen at har regjeringen i Meld. St. 39 (2015–2016) avvist å tilslutte seg individklageordningene til FN konvensjoner om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Slik forsøkes menneskerettsbrudd holdes skjult.

5 FN komiteer (3), Europarådet sin kommissærMental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (LDO), helsedirektoratetskyggerapporti regi av FFO og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. LDO uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter (2013)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)».

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur (CAT/C/NOR/QPR/8) spør i 2015 som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov? Hvordan sikres informasjon?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt om tvang i psykiatrien:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

Det har vært tverrpolitisk enighet i Stortinget i 15 år å redusere tvang. Dette ble ignorert og sabotert av psykiatrien. Tvangen økte med en tredjedel. På bakgrunn av at tvangsmedisinering bør forbys ifølge FNs torturtilsyn og de dokumenterte helseskader av langtidsmedisinering av antipsykotika er et forbud av tvangsmedisinering påkrevet.

Når man ser til framtiden kan det lyttes til WSO, CRPD Committee, 30. mars 2015 for å bøte på menneskerettskrenkelsene:

· Restitusjon (restoration of liberty)

· Kompensasjon (compensation economically, moral damage)

· Rehabilitasjon (official declaration, public apologies)

· Sannhetskommisjon (satisfaction e. g. truth commission)

· Garanti at overgrepene ikke gjenntas (guarantees of non-repetition)

Mvh

Walter Keim

Vedlegg A): Ketil Lund i Aftenposten 23. juni 2016 om medisinfrie tilbud: At all tvangsmedisinering må forbys, slik også FN-komiteen under Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter og andre FN-organer går inn for, er et nødvendig neste skritt. Replikk.

Helseministerens pålegg om medikamentfrie behandlingstilbuder svært positivt.

I en kronikk 14. juni hevder professor i psykiatri, Jan Ivar Røssberg, at helseminister Bent Høies pålegg om medikamentfrie behandlingstilbud er uforsvarlig, at slike tilbud ikke har positive effekter, men at man derimot «vet» at antipsykotika virker.

Negative effekter for flertallet

Det er aldri utviklet antipsykotika som kan forutsies å ville få overveiende positiv behandlingseffekt. Dette fremgår av NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, som undersøkte kunnskapsgrunnlaget for den omfattende tvangsmedisinering som finner sted – årlig flere tusen formelle vedtak, og hertil mange som medisineres «frivillig» under trussel om at de ellers vil bli tvangsmedisinert.

NOU-en viser at antipsykotika har litt bedre effekt enn placebo. Ved akutte psykoser er effekten (symptomdemping) 10–20 prosent bedre, ved langtidsbehandling (hindre tilbakefall) 25 prosent bedre. Dette betyr at henholdsvis minst 5–10 og minst 4 personer må behandles for å få ett positivt resultat. På forhånd er det ikke mulig å si hvem som vil profittere. Det store flertallet har utelukkende negative effekter.

Dagens praksis er ulovlig

NOU-en fastslår da også at dagens tvangsmedisineringspraksis er ulovlig ved at lovens menneskerettslig begrunnede krav om stor sannsynlighet for positiv effekt, ikke etterleves. Dette foregår utrolig nok med helsemyndighetenes stilltiende aksept.

Det finnes adskillige medisinfrie tilbud med gode effekter, men en uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering har vært en sovepute som har hindret utvikling av slike alternativer. Helseministerens pålegg er svært positivt. At all tvangsmedisinering må forbys, slik også FN-komiteen under Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter og andre FN-organer går inn for, er et nødvendig neste skritt.

Vedlegg:

1. Andreassen, Røssberg og Malts pseudovitenskapelige realitetsfjerne eventyrfortellinger legitimerer tvang og helseskade: 2. http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_MRA.html

2. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.htmlhttp://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

 

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Avskaff tortur i psykiatrien: http://avskaff-tortur.tk/
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: 
https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway


bilder2