Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 17.1.2016

Åpent brev 2016/1458

Høie stopp endelig diskriminering av pasienter med nedsatt funksjonsevne, dvs. mennesker med utviklingshemming eller psykiske problemer

En kvinne med lettere utviklingshemning ønsket å flytte fra bofellesskapet hvor hun bodde og inn i egen leilighet. Dette ble kvinnen nektet. Hun dro da til NFUs fylkesleder i Hedmark og fikk bo der.

Myndighetene forsøkte gjentatte ganger, ved hjelp av politiet å bringe kvinnen tilbake til bofellesskapet. En gang var et filmteam for TV2 til stede. Til slutt lyktes de.

Saken kom helt ute av kontroll. Etter dette misbrukte politiet straffeloven og ila NFU lederen og hennes ektefelle besøksforbud overfor kvinnen.

Kvinnen ble deretter fratatt samtykkekompetanse og både NFU lederen og moren fikk igjen besøksforbud og fratatt klagemulighetene i rettssystemet av Fylkesmannen. TV2 feiget ut. Det finnes to andre slike uforholdsmessige overtramp. Friheten berøves uten dom.

Spørsmål i Stortingets spørretime

Med skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren ble saken 29.10.2015 tatt opp i Stortinget.

Helseminister Bent Høie gikk ikke inn i denne enkeltsak, selv om Fylkesmannen er statens representant i Fylket.

prinsipielt grunnlag uttalte helseministeren om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har som hovedformål å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter. Høie påstår:

Videre henvises til «at det er igangsatt et arbeid med å vurdere dagens tvangsregelverk» og nevner rettighetsutvalget.

Rettighetsutvalget dekker bare utviklingshemmede men ikke nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. tvangsvedtak når det gjelder psykiske problemer.

Men Høie tar feil: Norge har først som 130. stat ratifisert CRPD. Tolkningserklæringene strider mot konvensjonen. Bare noe få andre stater har avgitt tolkningserklæringer, Storbritannia trakk sin erklæring. Andre land har som regel ingen behandlingskriteriet (står for 70% av tvangsvedtak) og dommere ikke leger fatter slike vedtak. Ingen stater i Europa har flere tvangsvedtak enn Norge.

5 FN komiteer (5), Europarådet sin kommissær, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (LDO), helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. LDO uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter(2013)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)». Men HOD stritter imot med hjelpeløse pinligheter som er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling. Dette gir grunn til alvorlig bekymring (4).

Helsedirektoratet rådet juli 2015 å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten og rettighetsutvalget og ga først opp etter at det ble kjent at innsyn ble gitt av Helsedirektoratet.

Ingenting har skjedd når det gjelder psykososiale funksjonsnedsettelser.

Tilbakemeldingene fra FN inkludert torturkomiteen

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i psykiatrien i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffetI tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3).

Både CRPD komiteen, ØSK komiteen, Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen har kritisert tvang i psykiatrien.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur spør i 2015 ( CAT/C/NOR/QPR/8) som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

MenneskerettskommissærenEuroparådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at Norge krenker sine folkerettslige forpliktelser.

Da det er nytteløs å minne staten om sine folkerettslige forpliktelser, kan det spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling (6) mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. mennesker med psykiske problemer.
 
Denne nye utviklingen må ha følger for lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet, noe som Helsedirektoratet nå har fulgt opp med forslag.
Dermed ligger ballen hos helseministeren.

Tvangsmedisinering med psykofarmaka i lys av torturkomiteens spørsmål

Hva ligger i Helsedirektoratets anbefaling å «se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling»?

Council of Evidence-based Psychiatry (4.1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (4.2,4.7) og Peter C. Gøtzsche (4.3,4.4).

Martin Harrows langtidsstudie (4.2, 4.5) viser at pasienter med diagnose schizofreni underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie replikerte resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6% med antipsykotika. «Open dialogue» terapi metode bruker minimal medisinering og har ca 80% «revovery» (bedring som tillater å komme tilbake til familie og jobb).(4.7).

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (4.3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (4.4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika (7).

Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» (8).

Utenriksminister Jaglands visjonære idee å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge er nå moden for realisering. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

Psykiatrien er tradisjons-, makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse, selv om det finnes alternativer (4.6, 4.7). Derfor kan pasientene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

I General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt om tvang i psykiatrien:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”


Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere umenneskelig behandling og tortur? (4)


Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Utkast til skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html

Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html , http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  4. 03.12.2015: Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_Solberg.html

Dokumentasjon av skadene av antipsykotisk langtidsmedisinering:

4.1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/, http://cepuk.org/unrecognised-facts/long-lasting-negative-effects/

4.2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk

Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:

https://psykologtidsskriftet.no/intervju/2015/02/psykofarmaka-pa-kort-og-lang-sikt

4.3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN

5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4.4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:

'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

4.5. The public mental health system is creating a huge class of chronic

mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely

harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

4.6. Effective Non-Neuroleptic Treatment

http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

4.7 Harrow + Wunderink + Open Dialogue = An Evidence-based Mandate for A New Standard of Care:

http://www.madinamerica.com/2013/07/harrow-wunkerlink-open-dialogue-an-evidence-based-mandate-for-a-new-standard-of-care/

4.8. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH

https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo

  1. Norges folkerettslige forpliktelser: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  2. Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?: http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_staten.html

  3. Legemiddelverket oppfordres å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika: http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html

  4. Helsedirektoratet oppfordres «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» http://wkeim.bplaced.net/files/150916helsedir.html[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]