Subject: Min erfaring og råd til fagfolk, helsevesenet, regjering, Storting og domstolene er: Slutt med menneskerettsbruddet tvangsmedisinering

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 02.07.2015 13:28

To: bidrag@psykologisk.no

CC: Postmottak SMK <Postmottak@smk.dep.no>, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, "post@erfaringskompetanse.no" <post@erfaringskompetanse.no>, Stortingspresident, stortinget.postmottak@stortinget.no, Helsedirektoratet <postmottak@helsedir.no>, Høyesterett


Er det lov å reservere seg mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og (tvangs-)behandling?

Det refereres til en ny spalte, «Min erfaring» i Psykologisk.no der det oppfordres å dele erfaringer og gi råd. Mitt råd til fagfolk, helsevesenet, regjering og Storting er: Respekter pasientrettighetene og slutt med menneskerettsbruddet tvangsmedisinering.

Pasientrettighetsloven, i lys av menneskerettighetene, innebærer at rettighetstenkningen er gitt forrang fremfor den tradisjonelle paternalisme som har preget helsepersonells holdning til pasientene i helsevesenet.

NOU 2005: 1. God forskning – bedre helse. Kapitel 11 Menneskerettighetene

Er pasientselvbestemmelse og menneskerettigheter virkeliggjort?

Er paradigmeskifte fra paternalisme til pasientrettigheter virkeliggjort? Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan er rettssikkerheten?

En smertefri pasient som kritiserte legen pga. livsnødvendig operasjon å stoppe dødelige blødninger ble nektet ble brakt til taushet med uhjemlet tvangsbruk med anestesimidlet midazolam i strid med RETNINGSLINJER FOR LINDRENDE SEDERING TIL DØENDE (Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk – 2001) dvs. uten dokumentert indikasjon, samtykke og tilstrekkelig informasjon. Pasientens totale avvisning av beroligende er dokumentert i journalen. En helt unødvendig umenneskelig grusom død både for pasienten og pårørende, som ødela et siste farvel.

I legejournalen fremstår denne «terminal sedering» som tvangsbehandling («var nødt til»). Fratagelsen av bevisstheten er i et spenningsforhold til straffeloven. bør forbys iølge FNs torturtilsyn. At Fylkeslegen antar stilltiende samtykke passer ikke passende for sedering og blir absurd når den dokumenterte motstanden (totalt avvisning av beroligende, «ville ringe politiet og 113») tas i betraktning.

Dessverre synes tilsynet av Fylkeslegen, Helsetilsynet og Sivilombudsmannen fraværende og i et spenningsforhold til ”(d)et normative utgangspunktet for helselovgivningen (…) at mennesket er autonomt og verdig. Dette er stadfestet gjennom internasjonale menneskerettighetsdokumenter, og er i nasjonal rett kommet til uttrykk først og fremst gjennom pasientrettighetsloven.” (vedlegg B: NOU 2011: 9. Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Del 1. Bakgrunnskunnskap 4.1 Pasientrettighetslovens samtykkebestemmelser).

Manglende tilsyn viser at legenes definisjonsmakt her står i realiteten over pasientrettighetene (f. eks. uttrykkelig samtykke nødvendig for terminal sedering), logikken og  virkeligheten. Sykehuset framstår som rettsfri sone. Både menneskerettigheter, pasientrettigheter og fakta blir satt til side av legenes definisjonsmakt.

Andre land sikrer selvbestemmelse bedre og begrenser legenes definisjonsmakt.

Jeg kommer fra et land, der den konstitusjonelle domstolen underkjente 2011 lovene om tvangspsykiatri som grunnlovsstridig ( 2 BvR 633/11 og  2 BvR 882/09 ,  2 BvR 228/1220.2.2013) pga. personlig frihet (Art. 2 GG). Videre er forslagene "Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre" til mindretallet i NOU 2011: 9 «Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern» virkeliggjort:

Mindretallet i NOU 2011: 9 besto av et av 14 medlemmer og disse forslagene sammen med forslag å fjerne diskrimineringen av pasienter med psykiske lidelser ihht. CRPD ble møtt med å bli "marginalisert, nullet ut, latterliggjort og tiet i hjel".

Videre er det 10 år gamle forslaget av Mental helse/Psykoloforbundet og Stortingets å fjerne behandlingskriteriet realisert. Vedtak om tvang er der en  juridisk avgjørelse av en dommer, ikke en medisinsk vurdering av en psykiater (Forslått av Rigmor Randi Diseth for Norge). Til og med hos umyndiggjorte personer er det bare retten som kan bestemmer tvang.

Jeg er sjokkert over hvordan tvang utøves og at Lov om psykisk helsevern legitimerer menneskerettsbrudd:

Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter seg på CRPD og FNs menneskerettighetskomitee som overvåker økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og skriver 19.12.2013 "Norge bryter menneskerettighetene" "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre.

FN komite mot tortur og annen umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering er forbudt med lov1:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

I General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

Norge krenker sine folkerettslige forpliktelser å fjerne tvang i psykiatrien.

Rettssikkerheten for pasientene og respekt av selvbestemmelsen er totalt fraværende i Norge og en vits sammenliknet.

Derfor har jeg reservert meg mot psykiatrisk undesøkelse, diagnose og (tvangs-)behandling. Advokat Dr. David Schneider-Addae-Mensah, som fikk lovene om tvang i psykiatrien underkjent har ordlagt seg slik som medforfatter med begrunnelse:

«I deny the existence of any psychiatric illness, and instead consider the use of psychiatric jargon and psychiatric diagnoses as slander and a serious assault to my personality, and forced detention in a psychiatry as a serious violation of my right to freedom, and as I consider any type of psychiatric force treatment as torture and the most serious degree of grievous bodily harm, I wish to, pursuant to § 1901 a German Civil Code, establish an advance directive in order to protect myself from being given such diagnoses, i.e. slander and its consequences, by refusing to be subjected to the following medical procedures: Physical examination, diagnosis and treatment.»

Da forslaget å realisere selvbestemmelse og pasientautonomi falt på steingrunn, har jeg reservert meg mot sedering og tvang gjennom en forhåndserklæring mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostikk og (tvangs-)behandling.

Videre deltok jeg i høringen "Høring FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" med bidraget "Helsedepartementets 9-årige kamp mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov". Helsedepartementet ble informert om «FNs komité mot tortur spør Norge: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?».

Norge har med sin ignoranse klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer, Menneskerettskommissæren av Europarådet og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?

Dommer avsagt 20.1.2014 i rettssak 13-091092ASD-BORG/03 (nektet fremmet i Høyesterett), Borgating Court of Appeal, 19 November 2014; 14-159767ASD-BORG/02 og Oslo District Court, 21 November 2014; 14-163619TVI-OTIR/0 viser at domstolene heller ikke vektlegger FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Hjelper det å skrive til Statsministeren Erna Solberg å respektere menneskerettigheter som Mental Disability Advocacy Center (som betegner tilstanden som uakseptabel) foreslår? Eller trengs det en internasjonal underskriftskampanje? Norges folkerettslige forpliktelser har blitt satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne som gir grunn til bekymring og utkast av et skyggerapport til FN.

Pressen synes å ikke informere om temaet menneskerettsbrudd i psykiatrien og bare menneskerettsloggen har publisert en av mine leserbrev.
Sivilombudsmannen svikter den lovbestemte plikt å bidra til "at menneskerettighetene respekteres".


Mitt råd til fagfolk, helsevesenet, regjering, Storting og domstolene er: Respekter pasientrettighetene, lytt til FN og slutt med menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, beltelegging og tvungen elektrosjokk.


Kunne tenkt meg å spørre: "Er det lov å reservere seg mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og (tvangs-)behandling"?

Oppsummering og konklusjon: Jeg må handle selv

Da det var nytteløst 2015 først å oppfordre HOD til å lytte til FN så 2016 en bekymringsmelding og å slutte å legitimere tortur ble resultatet en kampanje avskaff tortur i psykiatrien. Allikevel fortsetter Helsedepartementet Don Quijote kampen mot menneskerettigheter for personer med nedsatt psykososial funksjonsevne. Da den velmenende formynderstaten ikke sikrer mine nærmeste og min selvbestemmelse og autonomi har jeg også reservert meg mot behandling i St. Olavs torturhospital, sedering og tvang. Som min advokat har jeg satt opp Dr. David Schneider, som er medforfatter av reservasjonen mot tvang, støtter «folter-abschaffen.de» (avskaff tortur), har kjempet fram at tvangsbehandling i psykiatrien ble forbudt av forfatningsdomstolen og politianmeldt ministere som foreslo nye tvangspsykiatrilover og parlamentarikere som stemte for disse lovene. I tillegg rapporteres Norge inn til FN komiteene for CRPD, CCPR og Tortur med forslag å dømme Norge som “human rights criminal” og at støttespillere av denne kriminaliteten høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen og rettslært Aslak Syse skoleres i torturkonvensjonen.


--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities
FNs komité mot tortur spør Norge: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet?
http://wkeim.bplaced.net/files/150614hod.html
Norges folkerettslige forpliktelse å fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]

1http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/NOR/QPR/8&Lang=en