[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Arbeidsmiljø]   [Eksamensretting i julen]  [ADM2003]  [AMU]  [Kvalitetsutvalg]   [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

Øya Helsehus og Campusutvikling i Trondheim (CiT)

 

Siste nytt: Adressa 9.12.08: Kunnskapsdepartementet avsluttet campusprosjektet HiST/NTNU, dvs. underkjenner hele opplegget (HiST Sak/Dok nr. 2007/3610-24) i KS1 prosessen. Bråstopp for NTNU/HiST 2020.

Da budskapsplattformen (vedtatt i HiST styret mai 2007) ikke er operativ og kommunikasjonstiltakene ikke ble utført (bare delvis med infomøte 21. mai 2008) ble denne siden publisert.

Øya helsehus er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, HiST, NTNU og SIT, som dannet Campusutvikling i Trondheim (CiT). Trondheim kommune er byggherre for Øya Helsehus, og (det var planlagt) at HiST overtar ansvaret for bygget etter ferdigstillelse.

Det kom som lyn fra klar himmel da jeg oktober 2004 fikk vite fra avisene at HiST fridde til NTNU for å få til en sammenslåing. Sammenslåingen ble avvist av NTNU, men samlokalisering forble en opsjon i campusplanene.

"Utbyggingen (av Øya helsehus) vil inngå som en del av prosjektet Campusutvikling i Trondheim" (Brev til KD av 30.11.06).

Øya helsehus er hittil den eneste bygning som ble påbegynt i kjølvannet av Campusutvikling i Trondheim (CiT) og samlokaliseringsønskene. Man tenkte januar 2006 at Øya helsehus skulle dra nytte av synergieffekter med éncampus løsning for NTNU og samlokalisering med HiST. Departementet  underkjente 21.12.07 planene. Campusstyret ble oppløst 23.4.08.

Bygging av Øya helsehus ble besluttet selv om 6 av 7 dekaner gjorde oppmerksam på at "finansiering og økonomiske konsekvenser av Øya helsehus er ikke utredet og HiST ikke kan bære de faglige skadevirkningene".

Hvordan skulle vedtaket (HS-sak 010/2006) blitt virkeliggjort at bygging av Øya helsehus "ikke går ut over dagens aktivitet ved HiST"? Dette synes ikke å ha lyktes til ferdigstillelsen mai 2008. Oppringelig prisantydning var 400 millioner kr (entreprisekostnad eks mva).

Bystyret vedtok 23.5.06 i sak 60/06: Budsjett for Øya helsehus er 647 millioner kroner inkludert 108 millioner for inventar. Ifølge husleiekontrakten (sak/dok nr. 2006/3310-1) fra sommer 2006 er husleien kr. 1598 per m2/år basert på 5 % rente, byggekostnader 512 millioner og tomt 27,3 millioner.

Men HiST opererte allikevel frem til høsten 2007 med et "nøkkeltall" ca. 1300.- kr per kvadratmeter (se HS-sak 066/07) fra januar 2006.

Husleiekostnadene for ASP hadde januar 2007 så langt gått opp 6,1 millioner (HS O-sak 23.1.07) nivået 2006. Nå kommer i tillegg en oppgang fra 9,6 millioner kroner til 1800.- kr./m2/år, det blir 13.3 millioner i 2009. For NTNU ble husleien i Øya helsehus februar 2007 justert opp fra 3,5 til 5,4 millioner årlig.

Leietakerne (HiST, NTNU) får svi: Det kan bli oppsigelser i HiST pga. et underskudd av 50 millioner i HiST (tilsvarende mer enn ca. 70 årsverk).

Innsyn av påløpende kostnader og estimerte sluttkostnader for Øya helsehus har blitt nektet mer enn et dusin ganger HiST (26.11.07, 14.12.07, 28.05., 12.06., 17.06., 03.07.08), Trondheim kommune (15.1., 2.6., 16.6., 21.6.08, 8.8., 18.8., 19.8.08), Øya helsehus (6.6.08), NTNU (21.1., 1.2.08) og Husbanken (08.08.08, 21.8.08). Selv om Trondheim kommune 18.1.08 opplyste om budsjett 647 millioner inkludert inventar, ble budsjettpost inventar dvs. 108 millioner unntatt innsyn av HiST (3.7.08). HiST ledelsens handlemåte angående Øya helsehus ikke å rydde opp med åpenhet er vanskelig å forstå. Sivilombudsmannen må også hjelpe campuskameraten Trondheim kommune.

Fylkeslegen skriver 1.10.08: "Sykehjemmet på Øya vil markere seg som et pionerprosjekt. Det er første gang en kommune, en høyskole, et universitet og et universitetssykehus går sammen om å skape et helhetlig omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av profesjoner og tradisjonelle grenser". Avslag av husbanken. Når blir de administrative avklaringene mellom partene endelig sluttført, slik at det faglige samarbeid kan starte?

 

11.06.09: kr. 22 000.- per stykk for designstoler.

23.01.09: Byggeregnskapet datert 23.1.09 oversendes. 46,5 millioner overskridelse i entreprisekostnader. HiST og NTNU trakk seg fra møbleringen som var budsjettert til 136 millioner kr.
19.01.09: Purring på manglende svar angående innsyn husleiekostnader og byggeregnskap.
01.01.09: Planlagt: Mulig ulovlig forhold ved bygging Øya helsehus. Svar 29.12.08 med brevet datert 17.11.08 at mulige ulovlige forhold vil bli undersøkt.
29.12.08: Brevet datert 17.11.08 om mulige ulovlige forhold.
19.12.08: Innsyn i beregning av husleien 2001.- kr/m2/år, som NTNU ønsker å få nedsatt til kr. 1800.- m2/år.
18.12.08: NTNU og HiST avslutter CiT (Campusutvikling i Trondheim).
16.12.08: Høgskoleavisa: Bråstopp for NTNU/HiST 2020.
16.12.08: Høgskoleavisa: Høyblokka, farvel. [Samarbeidet] "eksisterte før luftslottene kom på bordet, samarbeidet har eksistert gjennom hele prosessen, samarbeidet kommer til å fortsette også etterpå."
15.12.08: NTNU ønsker redusering av husleien fra kr. 2001.- til 1800.- per m2/år. Kommunen avslår. (Søknad om innsyn angående husleie fra NTNU).
04.12.08: Innsyn i svar angående mulig ulovlig forhold.
02.12.08: Svar angående innsyn i anskaffelse av konturmøbler og inventar (punkt 1 og 2).
27.11.08: HS-V-55/08: "Campusutviklingsprosjektet i Trondheim har vært en tung og krevende prosess (...) det legges nå opp til en behandling gjennom Statsbudsjettet for 2011."
21.11.08: Overtagelse av AV-utstyr mislyktes.
17.11.08: Klage til HiST Styret, da klage datert 10.10.08 ikke er besvart.

15.11.08: Under Dusken: HiST fortjener strykkarakter.

31.10.08: Adressa publiserte ikke leserbrevet: Tenner åpningen av Øya helsehus 4.11.08 et håp for det faglige samarbeidet? (Universitetsavisa)
30.10.08: Husbanken svarer og sender søknad, kontoplan, midlertidig svar, tilsagn 2006, ubetaling 2007. Avslag av husbanken.
22.10.08: Øya Sykehjem, purring - mulig ulovlig forhold - ikke bygd iht. tillatelse: Begrunnelse. (Postliste: søknad om innsyn)
17.10.08: Vil Sivilombudsmannen klare å få skikk på HiST når det gjelder innsyn ?
14.10.08: Klage til Sivilombudsmannen pga. Fylkesmannens manglende veiledning med nektelse av innsyn til følge.
10.11.08: Avslag investeringstilskudd av husbanken
10.10.08: Øya helsehus blir offisielt åpnet 4.11.08: Kan det tennes et håp at de administrative avklaringene sluttføres slik at det faglige samarbeid kan starte?
10.10.08: Klage mot nektelse av dokumenter angående innsyn i inventardelen Øya helsehus (sak/dok .nr 2007/4502-24).
08.10.08: Klage mot nektelse av innsyn i inventardelen Øya helsehus.
08.10.08: HiST ikke fornøyd med statsbudsjett som har "ikke kompensert for økt husleie ved Øya helsehus". Har departementet sett på langtidsbudsjett HS -sak: 66/07, med "nøkkeltall" kr. 1300.- per m2?
03.10.08: Hvilken leie betalte HiST i Øya helsehus juni, 1.7. og 1.10.? (sak/dok nr 2007/4502-19)
26.09.08: Anmodning om tilsending av dok. nr. 133066/08 som er ugyldig hemmelighold.
23.09.08 (Publiseres 30.9.08): Avviksmelding: Opprettelse av kommunikasjon mellom bygningsdrift og Seksjon for økonomi (SØR). Styrking av respekten av det grunnlovsfestete menneskerett innsyn.
22.09.08: Kommunen ansees ikke å ha anført rettslig holdbart hjemmel for fortsatt hemmelighold av dok. nr. 133066/08. Vedtaket om å avslå dokumentinnsyn oppheves som ugyldig, jfr. fvl. §34.
16.09.08: Fylkesmannen "ber (...) om at kommunen utdyper sin begrunnelse for å unnta innsyn i det aktuelle dokumentet på nytt, evt. viser til et annet hjemmelsgrunnlag med begrunnelse."
16.09.08: Adressa leserbrev: Hva kostet Øya helsehus?
08.09.08: Trondheim kommune opprettholder i brevet til Fylkesmannen nektelsen av innsyn i foreløpige kostnader i sluttoppgjøret.
28.08.08: For Trondheim kommune sin andel blir det angitt 258 millioner anleggskostnader. Med en andel av 9919 m2 av totalt 20642 m2 nettoareal gir det ca. 536 millioner kostnader sammenliknet med budsjett 512 millioner (hvis tomt 27 millioner er ikke med). Eller er det budsjett 539 millioner (inkludert tomt)?
25.08.08: Fylkesmann ber kommunen å prioritere denne saken (Arkivsaknr. 04/30664-297 I).
25.08.08: Klage til Fylkesmannen: Hvilken leie har leietagerne i Øya helsehus betalt siden mai 2008?. AV utstyr for 18,7 millioner gir 4,9 millioner leie som måtte betales 1.7.08 med 5 års nedbetalingstid (sak/dok nr. 2008/1151, TK: 04/30664/614/H12/). 21.11.08: Overtagelse mislyktes.
22.08.08: Klage over avslag av innsyn i foreløpig sluttoppgjør Øya helsehus. Trondheim kommune svarer: Sluttregnskap blir "offentlig når den tid kommer".
21.08.08: Anmodning til Trondheim kommune om innsyn i sluttoppgjør med NCC 18.7.08.
21.08.08: Klage til Trondheim kommune over manglende svar angående søknad 30.5.08 for investeringstilskudd i husbanken.
19.08.08: Klage til Trondheim kommune over avslag av innsyn i overtagelse av Øya helsehus 26.5.08.
15.08.08: Trondheim kommune svarer at det er ingen signaler at det er vesentlige overskridelser av byggekostnader, men nekter innsyn i leiekostnader for inventar.
18.08.08: Klage til Trondheim kommune over manglende svar angående søknad om investeringstilskudd.
08.08.08: Anmodning om innsyn i søknaden for investeringstilskudd Øya helsehus (Husbanken, Trondheim kommune). Avslag av husbanken
07.08.08: Adressa desinformerer: "Prislapp på omtrent 450 millioner kroner".
29.07.08: Klage til Sivilombudsmannen gjennom Fylkesmannen for å få fortgang og bedre veiledning for kommunen (Dok. nr. 08/5477-3).
22.07.08: Kommunen ber om utsatt svarfrist (Dok. nr. 08/5477-4). Mottatt 7.8.08 etter forespørsel hos Fylkesmann.
07.07.08: Husbanken innvilger Investeringstilskudd for Øya helsehus.
03.07.08: Varsling, ytringsfrihet, innsyn og arbeidsmiljø. Varsling om manglende oppfølging av dårlig arbeidsmiljø og manglende oppfølging av kostnadsoverskridelser Øya helsehus.
03.07.08: Klage til Sivilombudsmann send gjennom HiST styret: Hva har Øya helsehus kostet? (sak/dok nr: 2007/4502-9). Ble ikke lagt fram til HiST styre 4.9.08: HS-V-045/2008 Referatsaker
30.06.08: Fylkesmannen ber kommunen om å prioritere denne saken (Arkivsaknr. 04/30664-290 I).
28.06.08: Adressa: HiST er i pengetrøbbel. HiST ledelsen går rundt grøten.
21.06.08: Klage til Fylkesmannen ble videresend. (Dok. nr. 08/5477-1, journalført 25.6.08)
19.06.08: Trondheim kommune henviser igjen til Bystyresak Bnr. 60/06 (647 millioner). "Det er pr. dato ingen endring i budsjettet mht prosjektkostnader." (.pdf). (sak/dok nr. 2007/4502-7) Budsjettet inneholder ca. 108 millioner for inventar.
17.06.08 (publisert 24.6.08): Klagen opprettholdes, da det er foreløpige tall uten datering. Bygget er allerede ferdig: Hva er sluttsummen? (2007/4502-6).
17.06.08: Samlet pr kvm./år kr. 1930 (tomt, byggekostnad, skatter, forsikringer, vedlikehold utvendig + fellesareal) (forløpige tall basert på 20624 m^2, vedlikehold utgjør ca. 10%). I tillegg kommer ca. 108 millioner for inventar med annen nedbetalingsplan.
16.06.08: Klage til Fylkesmann over nektelse av svar fra Trondheim kommune (08/22924-002 I)
12.06.08 (publisert 24.6.08): Klage til HiST styre: Husleie for Øya helsehus 13 millioner per år? (sak/dok nr: 2007/4502-8)
06.06.08: Anmodning om innsyn husleie Øya helsehus. Hvorfor skulle kostnadene gå tilbake fra 647 til 512 millioner?.
02.06.08: Innsynssøknad til Trondheim kommune i månedlig leie Øya helsehus.
30.05.08: Søknad om investeringstilskudd:: Utskrift av søknaden.
28.05.08: Innsynssøknad til HiST: Månedlig husleie for mai og juni. Regnefeil eller underslag av informasjon? (sak/dok nr. 2007/4502-2)
26.05.08: NTNU flytter inn uke 22 (side 2 øverst). Det samme gjør HiST. Overtagelsesforretning.
23.04.08: Adressa: Legger ned Campusstyret.
25.03.08: Byavisa: Leietakerne får svi. (682 millioner/25000m2=27280 kr./m2) [Skanska bygger for ca. halvparten, likeså Trondheims giganthotell på Brattøra: 500 millioner/35000m2=14290 kr./m2]
11.03.08: Høgskoleavisa nr. 4/2008 side 6: Campusplaner ennå i det blå
26.02.08: NTNU: 90% gjenbruk av møbler Øya helsehus. Innkjøp nye møbler og annet inventar –3 mill.
25.02.08: Hvem betaler en objektiv KS1 utredning? Paradigmeskifte fra subjektiv ønsketenkning til objektivitet og kvalitet.
21.02.08: Høgskoleavisa nr. 3/2008: Campusutvikling i vakuum.
19.02.08: Når blir Campusutvikling i Trondheim (CiT) oppløst? Universitetsavisa, Høgskoleavisa. "Er rektorene på en ørkenvandring av mangel på midler til videre utredning som frembringer en fata morgana?"
12.02.08: Til kunnskapsdepartementet om kostnadsutvikling for Øya helsehus i sammenheng med KS1 kvalitetssikring for CiT. (HiST sak/dok nr. 2006/3095-11).
08.02.08: Trondheim kommune informerer høgskoledirektøren at kostnadene budsjettert for Øya helsehus er 647 millioner kr. (HiST saksnr. 2008/556).
04.02.08: NTNU svarer: Foreløpig overslag for pris per kvadratmeter ligger på ca. 1 800 kr/m^2/år (NTNU 2008/579/AR, HiST sak/dok nr. 2006/3095-11).
01.02.08: Universitestavisa: Campusprosjektet i fare: Skal NTNU trekke seg ut?
01.02.08: Klage til styret i NTNU pga. manglende svar (NTNU sak/dok nr. 2008/579-4).
28.01.08: Innsyn for å sikre at arealet er riktig anslått (Øya helsehus 25000 og St. Olavs 190000- 197000). Hvordan deltar HiST, som har ansvaret for Øya helsehus etter ferdigstillelse? (HiST saksnr. 2006/3095-10, NTNU sak/dok nr: 2008/579-3). Riktig fordelingsnøkkel er 7,1 %.
27.01.08: O-sak-009/2008: "AV-utstyr og inventar anskaffes i disse dager (lånefinansieres med nedbetalingstid xx antall år) som ”innbakes” i husleien".  At inventar "innbakes" i husleien viser seg å være en feilinformasjon.
24.01.08: Walter Keim intervjuer Walter Keim om Øya helsehus
22.01.08: Anmodning om innsyn til NTNU: Hvordan beregner NTNU sin husleie for Øya helsehus? (NTNU sak/dok nr. 2008/579-2, HiST sak/dok nr. 2006/3095-9). Husleiereduksjon med egen vedlikehold.
21.01.08: Trondheim kommune svarer: Fra 375 millioner fastpris til prosjektkostnader til fordeling leietakere/brukere  inkl. inventar og tomt: kr 647 millioner inkl. mva. (HiST sak/dok nr. 2006/3095-8). Ble lagt fram for HiST styret 28.2.08.  HS-V-014/2008: Referatsaker (4. ANNET: punkt n.). At inventar er med i husleien viser seg å være en feilinformasjon.
17.01.08: Høgskoleavisa nr. 1/2008: Walter Keim ønsker å skaffe opplysninger for at beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag.
17.01.08: Høgskoleavisa nr. 1/2008: Høgskoledirektør: "Øya helsehus - Noenlunde budsjettkontroll" (men ingen tall blir nevnt)
16.01.08: Oppfølging i Trondheim kommune etter at HiST har svart. (HiST sak/dok nr. 2006/3095-7)
15.01.08: HiST opplyser om kvalitativ kostnadsutvikling (sak/dok nr. 2006/3095-5).
15.01.08: Trondheim kommune: Hvor stor er kostnadsoverskridelsen for Øya helsehus? (Arkivsaksnr.: 04/30664-219 I)
09.01.08: Universitetsavisa: CAMPUSUTVIKLING: Departementet setter foten ned for privat partner.

21.12.07: Kunnskapsdepartementet om behovet for en tilfredsstillende utredning av statlig alternativer i KS1. CiT svarer. (KS1 og KS2 kvalitetssikring forklart)
14.12.07: HiST: Hvor stor er kostnadsoverskridelsen for Øya helsehus? Svar som opplyser om kontraktens kvalitative karakter. (sak/dok snr. 2006/3095-6)
21.11.07: Høgskoleavisa nr. 16/2007: Ressurser brukt til administrasjon: Det vises til overskridelsene på Øya Sykehjem. Ledelsen i høgskolen har en betydelig utfordring.
26.11.07: Brudd av lovpålagt medvirkning vedtatt i styret. Når blir budskapsplattformen operativ? Da budskapsplattformen ikke er operativ har jeg publisert denne siden (sak/dok nr. 2007/4502-1). Varsling om manglende oppfølging av kostnadsoverskridelsene.
16.11.07: Referat fra I/D/F-møtet: "Det vil bli foretatt en totalgjennomgang av prosjektet i en egen styresak i Høgskolestyrets møte i februar."
27.06.07: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU bestemmer at tilknytningsavgiften av Øya Helsehus til avfallssugeanlegget og gangbrusystemet er 24% for NTNU.
Høgskoleavisa nr. 9/2007: Helsehuset reiser seg: Større og dyrere.

09.05.07: HS-sak 040/2007: http://www.hist.no/attachment.ap?id=1403 datert 27.4.07 vedtatt der kommunikasjonstiltak blir beskrevet med ansvarlig og tidsplan. Da denne planen ikke ble iverksatt har jeg publisert denne siden.

Adressa 17.03.07
Flatklemt BMW: Er entreprenøren NCC fremdeles godkjent eller ble godkjenning fratatt (delvis)?
Høgskoleavisa nr. 3/2007:
Åpent brev til medlemmene av HiST styret om Campus Trondheim.
Høgskoleavisa nr. 3/2007:
HiST-styret og flyttingen av sykepleierutdanningen tilbake til Øya

21.02.07: HiST styret besluttet i HS-sak 20/2007:
 

Vedtak:

1. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en vedtakssak om hvordan høgskolens økte

leie- og driftskostnader i forbindelse med Øya helsehus skal dekkes. Saken skal

omhandle utnyttelse av høgskolens totale leieareal.

2. Medvirkningsprosess i forhold til berørte fagmiljøer, herunder AHS skal iverksettes.

3. Høgskolestyret ber rektor besvare brev fra Lars Fallan m.fl. datert medio februar

2007 gjennom Høgskoleavisa. Brevet forelegges styret på e-post før ferdigstilling.


19.02.07: IDF møte:
Arbeidstagerorganisasjonene "finner dette (budsjettoverskridelsene) meget kritikkverdig". Er økonomien i Campus prosjektet belyst?
29.01.07: IDF møte:
Arbeidstagerorganisasjonene frykter budsjettsprekk for Øya helsehus
Adressa 26.01.07 side 11: HiST styres som en bananrepublik.
Høgskoleavisa nr. 1/2007: Rektortilsetting, styrenominasjon og habilitet.
HS O-sak 23.1.07: Husleiekostnadene for ASP har så langt gått opp 6,1 millioner fra dagens nivå.

Brev til KD av 30.11.06: "Utbyggingen vil inngå som en del av prosjektet Campusutvikling i Trondheim"
12.09.06: Byavisa: Dyrere enn hotell (Øya sykehjem 19.300 kr pr m2)
23.5.06: Bystyret sak 60/06: Budsjett for Øya helsehus er 647 millioner kroner. Tomten er på 6100 m2 og kr. 6500.- /m2 dvs. ca. 40 millioner kr.
14.07.06:
Leiekontrakten for Øya helsehus viser kr. 1598 per m2/år for 512 millioner bygg og 27 millioner tomt basert på 5% rente uten inventar. Betaling forskuddsvis hver kvartal. (sak/dok nr. 2006/3310-1)
21.06.06: HS sak 046/2006: Utredning av campus på Kalvskinnet (alternativ 2 c) ble nedstemt med 8 mot 1: Fornuften har trange får i HiST styret.
19.05.06: Adressa:
HiST vil ikke samles (på Øya): Blir det en dragkamp?
18.05.06: Adressa:
HiST venter ikke på NTNU.
Høgskoleavisa nr. 7/2006:
FF og NTL: Vi blir ikke hørt. HiST vil til Øya uansett.
Vår 2006:
Prosjektledelsen for Øya helsehus publiserer 400 millioner byggekostnader og 24 000m^2 total areal
11.05.06: Adressa: HiST ledelsen er skuffet, men vil likevel samle sine avdelinger ved Øya.
05.05.06: Universitetsavisa: Professorer i opprør: Det er imidlertid grunn til å frykte at samlokalisering er første skritt på veien til full sammenslåing med HiST, noe som vil bety et farvel til NTNU som et framtidig universitet i europeisk toppklasse.
03.05.06: Addressa: Professor-opprør mot NTNU-rektor. Går ut mot samlokalisering. Fryktet naboskap med HiST er et argument mot en encampus løsning
Høgskoleavisa nr. 6/2006: 
Samlokalisering er svaret. Hva var spørsmålet? HiST spelar poker med heile driftsseksjonen som innsats. (Blir Kalvskinnet vraket for å gjøre sammenslåing med NTNU lettere?)
21.04.06: Adresseavisen: Ansatte i NTNU negativ til samlokalisering av NTNU
19.04.06: Universitetsavisa: HØRINGSRUNDEN NTNU 2020/HiST 2020: - Skrinlegg samlokaliseringsplanene - Frykter HiST-fusjon
06.04.06: Adresseavisen: 87 % av NTNU ansatte er imot samorganisering/sammenslåing.
02.04.06: SAMLOKALISERING PÅ GLØSHAUGEN-ØYA – IKKJE NOKO FOR HIST av Ester K. Hasle, HiST (NTL)
30.03.06: Trondheim kommune budsjetterer 675 millioner for Øya helsehus.
Høgskoleavisa nr. 4/2006: Blir HiST smugla inn bakvegen i NTNU?
Høgskoleavisa nr. 3/2006: HiST - snart HiSTorie? Ledelsen ser nå ut til å leve sitt eget liv.

Høgskolestyret besluttet i HS-sak 010/2006 at bygging av Øya helsehus ikke skal gå ut over "dagens aktivitet":

Høgskolestyret forutsetter at:

26.01.06: HS 002-06 Øya Sykehjem: 6000 m2 for 8,036 millioner husleie per år dvs. 1340.- kr m2.
24.01.06: 6 av 7 dekaner: Finansiering og økonomiske konsekvenser av Øya helsehus er ikke utredet. HiST kan ikke bære de faglige skadevirkningene.
 

Høgskoleavisa nr. 10/2005: Ingen sammenslåing med NTNU. Synspunkt: God sommer - uten NTNU.
Høgskoleavisa nr. 10/2005: Nei til fusjon med HiST
Høgskoleavisa nr. 9/2005:
Omdal vil ha full stopp: Når slutter ledelsen å piske den døde hesten sammenslåing med NTNU?
09.05.05: Historien om NTNU og HiST: Ledelsen ved HiST prioriterte fusjon med NTNU
08.02.05: NTNU går inn for samlokalisering men utsetter spørsmål om samorganisering til mars 2006.
 

Høgskoleavisa nr. 10/2004: Sammenslåing med NTNU?
27.09.04: Universitetsavisa: I NTNU dekanmøte fremførtes HiST-ledelsen sitt utilslørte frieri i møte med NTNU ledelsen.
21.08.04: Adressa: Planer om å samle NTNU, Sintef og HiST.

 


[Varsling]   [Ytringsfrihet]   [Tilrettevisning]   [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden:]   [Informasjon til ansatte]  [sak for HiST styre]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]